Reklamačný poriadok

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti : 
Miesto výkonu činnosti: Lekáreň na Mierovej, Mierová 2, 82105 Bratislava

Typ zariadenia: verejná lekáreň

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Čl. I
Všeobecné ustanovenia
1. Tento reklamačný poriadok internetového výdaja (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na Tovar objednaný Objednávateľom u Držiteľa povolenia prostredníctvom internetovej stránky – www.zdravotnicke-potreby-a-pomocky.sk. Je záväzný pre Držiteľa povolenia aj Objednávateľa.
2. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
3. Tento Reklamačný poriadok sa v časti Čl. III vzťahuje na internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Čl. II
Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).
3. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať ihneď zjavné vady (s prepravcom, resp. pri osobnom prevzatí tovaru priamo v kamennej lekárni). Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.
4. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:
a) množstevný a sortimentný rozdiel,
b) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.).
5. Kupujúci má možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach.
6. Za vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci a ktorú možno úspešne reklamovať sa nepovažuje:

 • nepotrebnosť tovaru;
 • dodatočná nespokojnosť s cenou;
 • nespokojnosť s účinkami tovaru;
 • zákazník spôsobil vadu tovaru sám alebo ju spôsobili osoby, ktorým umožnil tovar používať;
 • zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru;
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním (napr. v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený);
 • boli porušené ochranné plomby na tovare;
 • tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (napr. po uplynutí doby exspirácie lieku) alebo po uplynutí doby životnosti (pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby);
 • vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo inej nepredvídateľnej udalosti spôsobenej vyššou mocou;
 • vady boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym zaobchádzaním alebo uskladnením tovaru, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca.

7. Za vadu tiež nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený alebo k vade došlo prevádzkou alebo používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku alebo jeho časti.
8. Kupujúci berie na vedomie, že dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok tovaru. Za tento je zodpovedný výrobca.
9. Kupujúci berie na vedomie, že tovar internetovej lekárne je špeciálnym tovarom, s ktorým je potrebné vždy zaobchádzať v zmysle priloženej písomnej informácie výrobcu. Ak sa Vám prejavia po požití liekov ťažkosti alebo nežiaduce účinky, informujte nás písomne alebo osobne priamo v lekárni. Vaše informácie budú ďalej poskytnuté príslušným zodpovedným štátnym inštitúciám (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) v súlade so zákonom o liekoch.
10. Kupujúci rovnako berie na vedomie, že záručná doba nie je vždy totožná s dobou spotreby (expiračná doba), ktorá je vždy vyznačená na obale konkrétneho tovaru.
11. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. držiteľ povolenia je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
12. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým držiteľovi povolenia nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
13. Držiteľ povolenia môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
14. Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak držiteľ povolenia nepreukáže opak.
15. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
16. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
17. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny .

Čl. III
Reklamácia liekov a zdravotníckych pomôcok

1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť liek, ak zásielka obsahuje:.
liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

 • iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
 • liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
 • poškodený vnútorný obal lieku,
 • liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch,
 • liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

2. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť zdravotnícku pomôcku, ak zásielka obsahuje:

 • poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 • zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 • liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

3. Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z dôvodov uvedených v bode 1 a 2 do siedmich (7) pracovných dní od prevzatia kupujúcim. Spolu s vrátením tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu písomne krátky list s textom, že odstupuje od kúpnej zmluvy a s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a spôsobu, akým chce kupujúci vrátiť peniaze za tovar. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.
4. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodenie obalu), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe. Z tohto dôvodu sa spodná bielizeň a pančuchy z hygienických dôvodov nevymieňajú a neprijímajú späť. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote pätnástich (15) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane súvisiacich nákladov.
5. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v kamennej lekárni počas prevádzkovej doby, na e-mailovú adresu – lekarennamierovej@gmail.com, alebo písomne na adresu kamennej lekárne – Lekáreň na Mierovej, Mierová 22, 821 05 Bratislava, alebo sídla spoločnosti – Lekáreň sv. Anny s.r.o., Vlčie Hrdlo 55, 821 07 Bratislava. Kupujúcemu bude vrátená kúpna cena ním udaným spôsobom v lehote pätnástich (15) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Pri zaslaní tovaru ako poštovej zásielky je kupujúci povinný zaslať tovar ako balík, nie na dobierku. Zásielky na dobierku predávajúci nie je povinný preberať, nakoľko náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
6. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za účinné, ak kupujúci doručil vo vyššie uvedenej lehote predávajúcemu písomný list s uvedením dôvodov, z ktorého jednoznačne vyplýva, prečo chce od kúpnej zmluvy odstúpiť a zároveň vrátil objednaný tovar, v stave, v akom mu bol doručený. Predávajúci je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od zmluvy vykonané v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. V prípade, ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie od zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar.

Čl. IV
Záručná doba
1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
2. 2. Ak ide o použitú vec, objednávateľ a držiteľ povolenia sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
3. 3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.
4. Na žiadosť objednávateľa je držiteľ povolenia povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom objednávateľovi alebo v reklame môže držiteľ povolenia poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto Čl. V záručnom liste určí držiteľ povolenia podmienky a rozsah tejto záruky.
6. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru objednávateľom.
7. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
8. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru; inak práva zaniknú.
9. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci objednávateľom alebo do doby, na ktorej sa držiteľ povolenia a objednávateľ dohodli podľa čl. III. bodu 2 tohto reklamačného poriadku.
10. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď objednávateľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Držiteľ povolenia je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
11. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Čl. V
Uplatnenie práva
1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho v kamennej lekárni: Lekáreň na Mierovej, Mierová 22, 821 05 Bratislava
2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

Čl. VI
Postup pri uplatnení reklamácie

1. Držiteľ povolenia je povinný objednávateľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. reklamačný poriadok je zverejnený v prevádzkarni držiteľa povolenia na adrese: Lekáreň na Mierovej, Mierová 22, 821 05 Bratislava a zároveň na webovej stránke www.zdravotnicke-potreby-a-pomocky.sk.
2. Držiteľ povolenia je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni v prípade osobnej reklamácie. To neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba.
3. V prevádzkarni držiteľa povolenia musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Ak objednávateľ uplatní reklamáciu, držiteľ povolenia alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť objednávateľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia objednávateľa, ktoré z týchto práv objednávateľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru.
4. Držiteľ povolenia je povinný pri uplatnení reklamácie vydať resp. zaslať objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, držiteľ povolenia je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
5. Objednávateľ je povinný podať správu držiteľovi povolenia o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a vadný tovar doručiť na adresu prevádzkarne držiteľa povolania.
6. Objednávateľ, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar držiteľovi povolenia. V reklamačnom protokole uvedie objednávateľ uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e – mail), na ktorú bude držiteľom povolenia vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Držiteľ povolenia nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
7. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží objednávateľ daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u držiteľa povolenia, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol držiteľom povolenia vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný. Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
8. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany objednávateľa riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
9. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.
10. Držiteľ povolenia je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
11. Držiteľ povolenia je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci spolu s vyplnením a odoslaním objednávky udelil predávajúcemu súhlas s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok, a teda aj tohto Reklamačného poriadku. Kupujúci tým potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bude ich rešpektovať.
2. Objednávka je bez poskytnutého súhlasu s Reklamačným poriadkom neplatná.
3. Tento Reklamačný poriadok platí pre kupujúceho v takom znení, ako je uverejnené na internetovej stránke www.zdravotnicke-potreby-a-pomocky.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
4. Každá zmena tohto Reklamačného poriadku bude zverejnená na internetovej stránke www.zdravotnicke-potreby-a-pomocky.sk a dňom uverejnenia bude aj účinná.
5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia týmto Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.
6. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.zdravotnicke-potreby-a-pomocky.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia tohto Reklamačného poriadku. Zmena účinnosti Reklamačného poriadku nastáva momentom zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.

Read more